...

צפו בפרק מהקורס! 👇

איך היה הפרק? האם אתם מוכנים להתחיל איתנו את ההרפתקה?
לאחר כל פרק, יחכו לכם תרגולים אינטרקטיביים לחומר שעברנו ולאוצר מילים 🙂

עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל 🎉

תקשיבו לתלמידים שלנו 🙂

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.