...

אמיגוס, רגע לפני שאנחנו מתחילים את ההרפתקה, צירפנו לכם את המילים הכי נפוצות בספרדית:

אספנו את המילים והביטויים הכי חשובים כדי להתחיל לשלוט בשפה הספרדית 🙂
לאחר שתדעו את כולם, יהיה לכם בסיס אוצר מילים מעולה להבין ולשוחח.

עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל 🎉

תקשיבו לתלמידים שלנו 🙂

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.