...

הולה אמיגוס!👋

רגע לפני שאתם מתחילים את ההרפתקה של טננה,
צירפנו לכם מספר שאלות שמופיעות לאורך הקורס.

בואו לבחון את הספרדית שלכם👇

Loading...

בסוף הקורס תדעו לענות על הכל נכון 🎉

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.