...

!Bienvenidos amigos¡

ברוכים הבאים למשפחת טננה!

אנחנו כל כך שמחים שבחרתם להתחיל את המסע המדהים הזה איתנו! תכינו לכם משהו לשתות ואנחנו מתחילים בפיאסטה (מסיבה)!

ותזכרו, La vida es un carnaval (החיים הם קרנבל)

פרטי ההרשמה מחכים לכם במייל 🎉

במידה ולא מצאתם את המייל, ייתכן שהוא הגיע לתיבת ״קידומי מכירות״.
ניתן למצוא אותו גם ע״י חיפוש הכותרת: פרטי התחברות לקורס: טננה קורס ספרדית דיגיטלי.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.